Arduino Programlama Dili Temelleri

Arduino programları üç ana bölümden oluşabilir:
1) Fonksiyonlar(işlevler)
2) Yapı
3) Değerler (değişkenler ve Sabitler )

Fonksiyonlar(İşlevler)

Dijital Giriş/Çıkış
pinMode()
digitalWrite()
digitalRead()

Analog Giriş/Çıkış
analogReference()
analogRead()
analogWrite() – PWM

Due ve Zero için
analogReadResolution()
analogWriteResolution()

Gelişmiş Giriş Çıkış
tone()
noTone()
shiftOut()
shiftIn()
pulseIn()

Zaman
millis()
micros()
delay()
delayMicroseconds()

Matematik
min()
max()
abs()
constrain()
map()
pow()
sqrt()

Trigonometri
sin()
cos()
tan()

Karakterler
isAlphaNumeric()
isAlpha()
isAscii()
isWhitespace()
isControl()
isDigit()
isGraph()
isLowerCase()
isPrintable()
isPunct()
isSpace()
isUpperCase()
isHexadecimalDigit()

Rastgele Sayılar
randomSeed()
random()

Bitler ve Baytlar
lowByte()
highByte()
bitRead()
bitWrite()
bitSet()
bitClear()
bit()

Harici Kesmeler
attachInterrupt()
detachInterrupt()

Kesmeler
interrupts()
noInterrupts()

İletişim
Serial
Stream

USB (32u4 tabanlı kart ve Due/Zero)
Keyboard
Mouse

Değişkenler

Sabitler
HIGH | LOW
INPUT | OUTPUT | INPUT_PULLUP
LED_BUILTIN
true | false
integer constants
floating point constants

Veri Tipleri
void
boolean
char
unsigned char
byte
int
unsigned int
word
long
unsigned long
short
float
double
string – karakter dizisi
String – nesne
array

Dönüşümler
char()
byte()
int()
word()
long()
float()

Değişken Kapsamı ve Elemeleri
variable scope
static
volatile
const

Araçlar
sizeof()
PROGMEM

Yapı
Arduino (C ++) kodunun elemanları

setup()
loop()

Kontrol Yapıları
if
if…else
for
switch case
while
do… while
break
continue
return
goto

Sentaks (Söz dizimi) – Yapı Oluşturma
; (noktalı virgül)
{} (kıvrık parantez)
// (tek satır yorum)
/* */ (çok satırlı yorum)
#define
#include

Aritmetik Opertaörler
= (atama)
+ (toplama)
– (çıkarma)
* (çarpma)
/ (bölme)
% (mod al)

Karşılaştırma Operatörleri
== (eşit)
!= (eşit değil)
< (küçük) > (büyük)
<= (küçük veya eşit) >= (büyük veya eşit)

Boolean(Mantık) Oparatörleri
&& (ve)
|| (veya)
! (değil)

İşaretçi Erişim Operatörleri
* ayırma operatörü
& refarans operatörü

Bit Düzeyi Operatörleri
& (bit ve)
| (bit veya)
^ (bit xveya)
~ (bit değil)
<< (sola bit kaydırma) >> (sağa bit kaydırma)

Bileşik Operatörler
++ (arttır)
— (azalt)
+= (bileşik arttır)
-= (bileşik azalt)
*= (bileşik çarp)
/= (bileşik böl)
%= (bileşik mod al)
&= (bileşik bit düzeyi ve)
|= (bileşik bit düzeyi veya)

Please follow and like us: